Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
CKZiU nr 1 CKZiU nr 1 CKZiU nr 1 CKZiU nr 1 CKZiU nr 1 CKZiU nr 1 CKZiU nr 1 CKZiU nr 1 CKZiU nr 1

Uczniowski Salon Edukacyjny

przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach

Deklaracja dostępności

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1w Gliwicach ul. Kozielska 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

http://uczniowskisalonedukacyjny.gliwice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013.09.12

Termin przeglądu i aktualizacji: 29.03.2021r.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Krasiński, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 231-52-36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Udogodnienia zastosowane na stronie internetowej

Całość strony oparta jest na stylach CSS.

Zmiana rozmiaru i kroju czcionki

Inwersja kolorów

Zmiana koloru wysokiego kontrastu

Strona nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskichhttps://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontaktprzyjmujemy-sprawy-do-rpo

Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

                                                                                 ul. Kozielska 1 – budynek główny

 1. 1.Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla uczniów, pracowników i interesantów dostępne są 2 wejścia:
  1. od ulicy Daszyńskiego (główne) – na poziomie terenu, drzwi dwuskrzydłowe , umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku
  2. od ulicy Kozielskiej - nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

Informacja główna (portiernia) znajduje się po prawej stronie wejścia głównego, jest dostępna bez barier architektonicznych. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. 2.Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku jest jedna winda, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych zapewniająca komunikację pionową. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
 2. 3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  1. zastosowano pochylnię dla niepełnosprawnych (wózków) od strony warsztatów szkolnych
  2. w poziomie każdej kondygnacji znajdują się platformy schodowe.
  3. informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny – tablice - plan ewakuacji i głosowy - pracownik portierni znajdującej się przy wejściu głównym od ul. Daszyńskiego
  4. w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika portierni znajdującej się przy wejściu głównym od ul. Daszyńskiego, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 3. 4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem głównym będą wyznaczone 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych .
 4. 5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. 6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach będzie dążyło do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących i słabowidzących w budynku.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

                                                                               ul. Kozielska 1 – II budynek

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla uczniów, pracowników i interesantów dostępne jest 1 wejście od ulicy Kozielskiej - nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika szkoły 32 231 52 36, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są niedostępne. W budynku nie ma windy. Pomieszczenia są ulokowane na parterze, 1 i 2 piętrze. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika szkoły, dane kontaktowe tel. 32 231 52 36, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących i słabowidzących. Brak jest informacji dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika szkoły, dane kontaktowe tel. 32 231 52 36, email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach będzie dążyło do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących i słabowidzących w budynku.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

                                                                                 ul. Kozielska 1 – hala sportowa

 1. 1.Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla uczniów, pracowników i interesantów dostępne są 3 wejścia:
  1. od ulicy Daszyńskiego, od strony parkingu (główne) – na poziomie terenu, drzwi umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku
  2. od ulicy Kozielskiej – 2 wejścia, 1 nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

Informacja główna (portiernia) znajduje się po lewej stronie wejścia głównego, jest dostępna bez barier architektonicznych. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. 2.Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku jest jedna winda, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych zapewniająca komunikację pionową. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i piętrze budynku.
 2. 3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  1. informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny – tablice - plan ewakuacji głosowy - pracownik portierni znajdującej się przy wejściu głównym od ul. Daszyńskiego
  2. w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika portierni znajdującej się przy wejściu głównym od ul. Daszyńskiego, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 3. 4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem głównym są wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych .
 4. 5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. 6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach będzie dążyło do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących i słabowidzących w budynku.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1                                                             ul. Dolnych Wałów 35 Bar „U Króla Stasia”

 1. 1.Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla uczniów, pracowników i interesantów dostępne jest 1 wejście od ulicy                  

Dolnych Wałów, z drugiej strony budynku jest wyjście gospodarcze dla pracownika - nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. 2.Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach pomieszczenie jest niedostępne. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 2. 3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących i słabowidzących. Brak jest informacji dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika szkoły, dane kontaktowe tel. 32 231 06 01.

7.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 1. 4.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 2. 5.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach będzie dążyło do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących i słabowidzących w budynku.

Dane osoby CKZiU nr 1 do kontaktu w przypadku problemów z dostępnością strony:

Imię i nazwisko – Jarosław Krasiński

Adres e-mail   – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                 Nr telefonu:                  – 32 231 52 36

Istota programu
Uczniowski Salon Edukacyjny” polega na stworzeniu dla członków samorządów uczniowskich Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 oraz innych gliwickich placówek oświatowych płaszczyzny wymiany poglądów, możliwości samodoskonalenia i samokształcenia.

Określenie zasad i form współpracy samorządów uczniowskich gliwickich szkół ponadgimnazjalnych oraz organizacji i instytucji zainteresowanych promowaniem idei samorządności uczniowskiej w ramach programu „Uczniowski Salon Edukacyjny”.

Utworzenie Portalu Edukacyjnego (www.uczniowskisalonedukacyjny.gliwice.pl) oraz stworzenie elektronicznego systemu wymiany informacji, doświadczeń w środowisku samorządów uczniowskich gliwickich szkół ponadgimnazjalnych oraz kadry nauczycielskiej.

Stworzenie systemu promującego uczniów uzdolnionych z gliwickich szkół.

Cele szczegółowe:

 1. Stworzenie elektronicznych narzędzi regularnego pozyskiwania  opinii rodziców, uczniów i nauczycieli na temat wszystkich ważnych elementów działania szkoły.
 2. Promowanie kalendarza gliwickich międzyszkolnych imprez kulturalnych, konkursów, turniejów itp.
 3. Aktywizowanie podmiotów gliwickiej oświaty w wybranych obszarach edukacji.
 4. Wyrażanie opinii oraz wysuwanie postulatów dotyczących wybranych obszarów gliwickiej oświaty.
 5. Wyłanianie gliwickiego nauczyciela roku.

 

Prezentacja - Założenia programu edukacyjnego - Uczniowski Salon Edukacyjny

 

Witamy na stronie

Uczniowskiego Salonu Edukacyjnego

przy Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego Nr1 w Gliwicach